Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Bibelebon KinderAtelier als leverancier van diensten optreedt.


Identiteit van de ondernemer
Bibelebon KinderAtelier
Adres: Hilvertsweg 116, 1214 JK Hilversum
Telefoonnummer: 035-5338009
Mobiel telefoonnummer: 06-46195989
Bereikbaarheid: Maandag tot en met zaterdag
E-mailadres: info@bibelebon.nl
Website: www.bibelebon.nl
KvK-nummer: 32162314


Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Bibelebon KinderAtelier: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Bibelebon KinderAtelier gevestigd aan de Hilvertweg 116 te Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer; 3216234;
b. klant: de ouder, verzorger of opdrachtgever die met de Bibelebon KinderAtelier een overeenkomst aangaat;
c. bedrijf: de klant zijnde een bedrijf;
d. kind: het kind van de klant, het kind waarvan de klant de dagelijkse verzorging op zich heeft genomen, het kind ten behoeve van wie de opdrachtgever met Bibelebon KinderAtelier een overeenkomst is aangegaan of het kind dat deelneemt aan een activiteit;
e. overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en Bibelebon KinderAtelier;
f. activiteit: de activiteit, workshop, (kinder)feestje, peuteratelier, knutselclub, e.d. die Bibelebon KinderAtelier organiseert;
g. website: de website www.bibelebon.nl die door Bibelebon KinderAtelier wordt beheerd;
h. agenda: de agenda met activiteiten die op de website staat vermeld, zie https://https://.bibelebon.nl/c-3944169/agenda/


Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de klant en Bibelebon KinderAtelier en op alle werkzaamheden die Bibelebon KinderAtelier in opdracht van de klant uitvoert.

2.2. Deze algemene voorwaarden worden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant ter beschikking gesteld.

2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van het bedrijf wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Bibelebon KinderAtelier vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.6. Indien Bibelebon KinderAtelier niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Bibelebon KinderAtelier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.7. Bibelebon KinderAtelier heeft het recht gedurende de overeenkomst deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.


Artikel 3. Het aanbod en offertes

3.1. Bibelebon KinderAtelier richt zich op inspirerende creatieve workshops/activiteiten/diensten voor verschillende doelgroepen/doeleinden, zoals:

a. Creatieve workshops voor kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 15 jaar aangemeld door de eigen ouder(s)/verzorger(s);
b. Creatieve workshops/activiteiten voor opdrachtgevers t.b.v. feestelijke aangelegenheden: bijvoorbeeld (kinder)feest, vrijgezellenfeest, teamuitje.
c. Creatieven workshops voor volwassenen.

3.2. Indien er behoefte is aan andere workshops/activiteiten bijvoorbeeld tijdens evenementen dan kan Bibelebon KinderAtelier deze diensten aanbieden en/of bij overeenkomst uitvoeren.

3.3. In het dienstenaanbod van Bibelebon KinderAtelier staat “inspiratie” centraal: de creativiteit, kennis en vaardigheid van kinderen ofwel volwassenen worden al doende gestimuleerd.

3.4. Indien de klant zich oriënteert voor een (kinder)feestje of andere opdrachten, dan kan de klant een vrijblijvende offerte bij Bibelebon KinderAtelier aanvragen. Bibelebon KinderAtelier werkt graag klantgericht binnen de mogelijkheden en zoekt daarbij naar inspirerende oplossingen.

3.5. Alle aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend. De termijn van speciale aanbiedingen worden benoemd in desbetreffende aanbieding.

3.6. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in offertes of e-mailberichten van Bibelebon KinderAtelier binden Bibelebon KinderAtelier niet.

3.7. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Bibelebon KinderAtelier staat er, in alle redelijkheid, voor in dat de door haar verrichte werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

4.2. Bibelebon KinderAtelier heeft het recht de overeenkomst (deels) door derden te laten uitvoeren. Bibelebon KinderAtelier zal, ingeval in het kader van de uitvoering van de overeenkomst derden worden ingeschakeld, bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.


Artikel 5. Wijziging factuuradres of verhuizing

5.1. Indien de klant verhuist dan wel het factuuradres van de klant wijzigt, dan dient de klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan Bibelebon KinderAtelier mede te delen.


Artikel 6. Prijzen

6.1. De prijs die de klant moet betalen is bekend of is vooraf overeengekomen.

6.2. Bibelebon KinderAtelier heeft het recht de prijzen of haar tarieven van tijd tot tijd aan te passen. Indien de wijziging gevolg heeft voor een lopende overeenkomst, dan wordt de klant daarvan 4 weken voor de inwerkingtreding schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld. Indien de klant niet akkoord gaat met de prijswijziging, dan heeft de klant het recht binnen 2 weken nadat de klant in kennis is gesteld van de prijswijziging de overeenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring op te zeggen.

6.3. De prijzen voor activiteiten volgens de Agenda voor minderjarigen zijn vrijgesteld van BTW. Voor andere individuele opdrachten of voor activiteiten voor volwassenen geldt een btw-tarief van 21%. Voor een bedrijf zijn alle vermelde prijzen excl. btw, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

6.4. Alle door Bibelebon KinderAtelier in rekening gebrachte bedragen en prijzen zijn inclusief gebruik van materialen. Evenals het gebruik van gereedschap is inbegrepen, tenzij anders vermeld. Ongebruikte materialen, gereedschap en andere benodigdheden blijven eigendom van Bibelebon KinderAtelier. Tenzij anders overeengekomen.

6.5. In geval van (kinder)feestje of ander individueel overeengekomen opdrachten is het minimum aantal: 8 deelnemers. Als er minder deelnemers zijn, dan wordt dit niet in mindering gebracht op het totaalbedrag, een en ander tenzij Bibelebon KinderAtelier anders bepaalt.


Artikel 7. Facturatie, betaling en incassokosten

7.1 Facturatie geschiedt vooraf, tenzij anders met de klant is overeengekomen. Betaling is mogelijk per pin of gepast contant.

7.2 Het bedrag dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de datum van de activiteit betaald te zijn op de door Bibelebon KinderAtelier opgegeven bankrekeningnummer. Betaling in meerdere termijnen is niet mogelijk, tenzij anders overeengekomen.

7.3 Indien Bibelebon KinderAtelier het verschuldigde bedrag niet voor aanvang van de activiteit heeft ontvangen, dan heeft Bibelebon KinderAtelier het recht het kind en/of de klant de toegang tot de activiteit te weigeren. In een dergelijk geval blijft de overeengekomen prijs verschuldigd.

7.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant vanaf de datum waarop de klant in verzuim is tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering met een minimum van € 40,-.


Artikel 8. Annuleren, ruilen en annuleringskosten

8.1. Indien de klant de overeenkomst wil annuleren van een workshop, kinderfeestje of andere opdracht, dan is dit kosteloos tot 3 dagen na het sluiten van de overeenkomst mogelijk. Annulering moet altijd schriftelijk gebeuren. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging.

Anders zijn de annuleringskosten en -termijnen:

a. bij annulering meer dan 4 weken vooraf aan de overeengekomen datum is kosteloos, met uitzondering van € 25,- inclusief BTW administratiekosten.
b. bij annulering 4 weken vooraf aan de overeengekomen datum: 25% van het gehele bedrag zoals overeengekomen;
c. bij annulering 2 weken vooraf aan de overeengekomen datum: 50% van het gehele bedrag zoals overeengekomen.
d. bij annulering 1 week vooraf aan de overeengekomen datum: 75% van het gehele bedrag zoals overeengekomen.
e. bij annulering binnen 72 uur vooraf aan de overeengekomen datum: 100% van het gehele bedrag zoals overeengekomen.

Per boeking kunt u maximaal één keer kosteloos verzetten. In onderling overleg wordt de nieuwe datum voor het kinderfeestje bepaald. Verzetten binnen 72 uur is mogelijk tegen een bijbetaling van 20% van het oorspronkelijk afgesproken bedrag.

Bij absentie, te laat, ziekte of minder deelnemers op de overeengekomen datum zelf volgt er geen restitutie of vermindering op het totaalbedrag.


Artikel 9. Toegankelijkheid

9.1. Bibelebon KinderAtelier is in beginsel toegankelijk voor elk kind zolang hierover overeenstemming bestaat tussen Bibelebon KinderAtelier en de klant.

9.2. De klant is verplicht Bibelebon KinderAtelier vooraf in te lichten over eventuele handicaps, allergieën of andere toedoende bijzonderheden van het kind/kinderen.

9.3. Bibelebon KinderAtelier behoudt zich het recht voor een geplaatst kind voor activiteiten te weigeren voor de duur van de periode dat het kind gedragsproblemen vertoont, door ziekte of andere omstandigheden extra verzorgingsbehoeftig is, dan wel een gezondheidsrisico vormt voor de andere aanwezigen binnen de locatie en een normale begeleiding van het kind en de andere kinderen redelijkerwijs niet van de begeleiding van Bibelebon KinderAtelier mag worden verwacht. Indien een kind ziek is geworden of zorgwekkend gewond is geraakt tijdens een activiteit, dan wordt de klant direct gebeld.

9.4. Indien een geplaatst kind, nadat de klant daartoe is aangemaand, zodanig gedrag blijft vertonen dat daardoor gevaar ontstaat voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de overige kinderen, dan wel het kind niet op de gebruikelijke wijze kan worden begeleid, dan heeft Bibelebon KinderAtelier het recht op redelijke grond de toegang tot de activiteit te weigeren en eventueel de overeenkomst op te zeggen.


Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Bibelebon KinderAtelier kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld. Bibelebon KinderAtelier stelt dan ook de aanwezigheid van de klant of ander toezicht verplicht tijdens een opdracht waarin die als doelgroep kinderen betreft.

10.2. Bibelebon KinderAtelier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Bibelebon KinderAtelier is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.3. Bibelebon KinderAtelier is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

10.4. Bibelebon KinderAtelier is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van de klant en is niet aansprakelijk voor ongelukken. Onze wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd door middel van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Indien Bibelebon KinderAtelier aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van Bibelebon KinderAtelier beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Bibelebon KinderAtelier gedane uitkering.

10.5. Bibelebon KinderAtelier stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen die door de klant en/of derden, zijn toegebracht en/of veroorzaakt.

10.6. De klant wordt geacht tijdens de gehele opdracht een aansprakelijkheidsverzekering (voor particulieren) te hebben afgesloten, zodat te allen tijde schade aan eigendommen van Bibelebon KinderAtelier en de door Bibelebon KinderAtelier ingeschakelde derden welke door de klant en/of het kind zijn toegebracht, aan Bibelebon KinderAtelier worden vergoed. De klant is aansprakelijk voor de schade die door hem/haar, de volwassene en/of het kind tijdens de activiteit is aangericht.

10.7. Er kan bij sommige activiteiten gebruik gemaakt worden van gereedschap, zoals tangen, lijmpistolen, hamers e.d. Het kind moet voorzichtig zijn met het gebruik hiervan. Het gebruik gebeurt op eigen verantwoording. Een kind mag, onder toezicht van een volwassene, werken met een o.a. handmatige zaag, lijmpistool, strijkijzer/ hotfix-applicator, naaimachine e.d. als deze 8 jaar of ouder is. Het gebruik of bedienen van (elektrisch) gereedschap, dat risicovol is in kinderhanden, wordt alleen gedaan door volwassenen. Bijvoorbeeld: elektrische decoupeerzaag, kookplaat of oven.

10.8. Bibelebon KinderAtelier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.9. Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen als de klant niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van Bibelebon KinderAtelier. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering


Artikel 11. Overmacht

11.1. In geval van overmacht is Bibelebon KinderAtelier niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Bibelebon KinderAtelier als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

11.2. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: brand, wateroverlast, bliksem, stroom- en internet storing, rellen, weersinvloeden, diefstal, verkeersstoringen en ziekte van de natuurlijke persoon die namens Bibelebon KinderAtelier de overeenkomst uitvoert.


Artikel 12. Spoedeisende gevallen

12.1. De klant geeft Bibelebon KinderAtelier toestemming om, binnen de mogelijkheden, in spoedeisende gevallen met het kind naar een arts te gaan en/of noodzakelijke maatregelen te nemen na – indien mogelijk – overleg met de klant dan wel door de klant aan te wijzen personen. De kosten van medische behandeling en vervoer komen in deze gevallen voor rekening of verzekering van de klant.

12.2. Bibelebon KinderAtelier dient het kind geen medicijnen toe, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 13. Kleding

13.1. Er wordt gewerkt met diverse materialen en gereedschappen. Bibelebon KinderAtelier verzoekt de klant hier rekening mee te houden. De klant dient ervoor zorg te dragen dat het kind gepaste kleding draagt. Voor eventuele schade aan kleding of andere eigendommen is Bibelebon KinderAtelier niet aansprakelijk. De klant heeft de eigen verantwoordelijkheid om dit te melden aan zijn genodigden voor een opdracht die uitgevoerd wordt door Bibelebon KinderAtelier. Bibelebon KinderAtelier zorgt indien noodzakelijk voor o.a. wegwerpschorten, veiligheidsbrillen e.d. Deze dienen dan ook gedragen te worden. Het blijft echter ieder zijn eigen verantwoording met het gebruik hiervan.


Artikel 14. Roken

14.1. Het is verboden te roken op de locatie van Bibelebon KinderAtelier.


Artikel 15. Werkstukken meenemen

15.1. Werkstukken kunnen bij einde van de activiteit worden meegenomen. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, dan gaat dit in overleg. Werkstukken zijn op te halen tot 7 dagen na de activiteit, tenzij anders overeengekomen. Voor Bibelebon KinderAtelier is het niet haalbaar om werkstukken langer te bewaren dan deze 7dagen. Werkstukken die niet opgehaald zijn binnen deze periode van 7 dagen worden verwijderd.


Artikel 16. Audio- en/of beeldmateriaal

16.1. Zonder toestemming van de klant zal Bibelebon KinderAtelier nimmer beeldmateriaal, waarop het kind direct herkenbaar is, gebruiken voor commerciële doeleinden of sociale media. Na overleg is het mogelijk dat er digitale beelden van een workshop/activiteit of de aan een feest gerelateerde diensten naar het privé-e-mailadres of telefoonnummer van de klant verzonden worden. Of dat er digitale beelden genomen worden met de apparatuur van de klant.


Artikel 17. Wijzigingen

17.1. Bibelebon KinderAtelier heeft het recht om noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen en/of bij onvoldoende belangstelling de betreffende activiteit te annuleren. Voorbeelden hiervan zijn andere docenten/begeleiders in te schakelen, of het wijzigen van de locatie. In het bijzonder als dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.


Artikel 18. Op de eigen locatie van de klant

18.1. Indien de activiteit plaats vindt op de locatie van de klant, dient de klant, tenzij anders overeengekomen, te zorgen voor een geschikte ruimte met daarin geschikte tafels, stoelen, sanitaire voorzieningen zoals water, zeep en toilet. De klant zorgt zelf voor koffie, thee, limonade en andere versnaperingen.


Artikel 19. Reiskosten

19.1. Voor opdrachten buiten de gemeente Hilversum worden reiskosten in rekening gebracht ten bedrage van € 0,45 per kilometer. De reiskosten worden berekend aan de hand van de ANWB routeplanner vanaf het vestigingsadres van Bibelebon KinderAtelier tot aan het adres van de opdracht.


Artikel 20. Klachten

20.1. Hoewel Bibelebon KinderAtelier haar uiterste best doet om dit te voorkomen is het niet uitgesloten dat de klant een klacht heeft. De klant kan gerust contact opnemen met Bibelebon KinderAtelier om een klacht voor te leggen. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdig en gemotiveerd te worden ingediend bij Bibelebon KinderAtelier. Bibelebon KinderAtelier behandelt de klacht overeenkomstig haar interne klachtenprocedure.

20.2. Het in behandeling nemen van een klacht impliceert niet dat Bibelebon KinderAtelier erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.


Artikel 21. Geheimhouding

21.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

21.2. Bibelebon KinderAtelier verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.


Artikel 22. Intellectuele eigendom

22.1. De klant vrijwaart Bibelebon KinderAtelier voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

22.2. Tenzij Bibelebon KinderAtelier en de klant schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft Bibelebon KinderAtelier volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op materialen die Bibelebon KinderAtelier aan de klant ter beschikking heeft gesteld.


Artikel 23. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

23.1. Op elke overeenkomst tussen Bibelebon KinderAtelier en de klant is Nederlands recht van toepassing.

23.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Bibelebon KinderAtelier worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Bibelebon KinderAtelier gevestigd is. Indien Bibelebon KinderAtelier een beroep doet op deze bepaling, dan heeft de klant zijnde een consument de mogelijkheid om binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2009 - 2024 Bibelebon Kinderatelier | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel